Stavební suť

Stavební suť

Jedná se o odpad vzniklý při stavební činnosti, např. při stavebních úpravách či rekonstrukci nemovitosti. Spadají sem různé velikostní frakce betonu, cihel, střešních krytin, keramických či betonových dlažeb, obkladaček apod. Stavební suť nesmí obsahovat azbest, dehet ani jiné nebezpečné látky, které by suť činily nebezpečným odpadem. Také by měly být ze stavebního odpadu vytříděné recyklovatelné složky (kovové trubky, plasty, sklo).

Sádrokarton, obaly od stavebního materiálu, okenní rámy, podlahové krytiny, plechovky od barev do stavební suti NEPATŘÍ.

OBJEDNAT KONTEJNER
Dřevo

Dřevo

Sem patří čisté stavební dřevo bez obalů a příměsí jiných odpadů, zejména trámy, palety, dřevěné obaly, střešní konstrukce, odřezky či prkna.

Do dřevěného odpadu NEPATŘÍ dřevo znečištěné nebezpečnými látkami, v žádném případě neukládejte železniční pražce. Starý nábytek s povrchovou úpravou patří do objemného odpadu.

OBJEDNAT KONTEJNER
Zemina a kamení

Zemina a kamení

Odpad vzniklý při zemních pracech, odděleně od ostatních druhů odpadů. Jedná se o zeminu, písek, kamení nekontaminované ropnými látkami nebo jinými složkami, které by odpad mohly činit nebezpečným.

OBJEDNAT KONTEJNER
Směsný komunální odpad

Směsný komunální odpad

Jedná se o odpady z denní spotřeby a provozu domácností, zbylé po vytřídění využitelných a nebezpečných složek, a rovněž odpady obdobné povahy nebo složení.

Do směsného komunálního odpadu NEPATŘÍ uhynulá zvířata, nebezpečné odpady (např. léky, barvy, baterie), elektrozařízení (např. televizory, mobilní telefony, lednice, monitory, LED žárovky).

OBJEDNAT KONTEJNER
Objemný odpad

Objemný odpad

Objemné odpady jsou odpady, které svými rozměry znemožňují odkládání do běžných sběrných nádob – popelnic nebo kontejnerů. Sem patří zejména starý nábytek, vyřazené koberce, linolea, matrace, lyže, umyvadla, stavební polystyren a podobně.

Do objemného odpadu NEPATŘÍ stavební odpad, pneumatiky, elektrozařízení (např. lednice, bojlery, televizory, sporáky), nebezpečné odpady (např. barvy, chemikállie a obaly od nich, akumulátory, zářivky, výbojky).

OBJEDNAT KONTEJNER
Bioodpad

Bioodpad

Sem patří větve, plevel, tráva, náletové rostliny, odpad z prořezávání dřevin, květy, listy, výhonky, mulč a kořenové výhony.

Do bioodpadu NEPATŘÍ velké kořeny nebo větve (průměr větší než cca 15 cm), kameny, plasty, papír, sklo, kovy, povrchově ošetřený dřevěný odpad, zemina nebo odpad živočišného původu.

OBJEDNAT KONTEJNER
Asfaltové směsi

Asfaltové směsi

Sem patří asfaltové směsi bez dehtu složené z asfaltového pojiva a kameniva.

Do asfaltových směsí nepatří dehtový papír a lepenka, zemina a kamení, plastové obaly a obaly od nebezpečných látek.

OBJEDNAT KONTEJNER
Směsný stavební a demoliční odpad

Směsný stavební a demoliční odpad

Patří sem plastové obaly, igelity, fólie, dřevo, palety, papír, papírové pytle, zbytky kabelů, dráty, polystyren, slaměné rohože, textil, zbytky tapet, guma.

Nepatří sem velké množství stavební suti, omítky, beton, střešní krytina, sklo, zemina, kamení, nebezpečné odpady, obaly od nebezpečných odpadů, bioodpady.

OBJEDNAT KONTEJNER
Sádrokarton

Sádrokarton

Patří sem sádrokartonové desky a jejich zbytky, papírové pásky, zbytky omítky a stavební suti do 10%

Do sádrokartonu nepatří velké množství stavební suti, omítky, beton, střešní krytina, sklo, plastové obaly, zemina, kamení, nebezpečné odpady, obaly od nebezpečných odpadů, bioodpady.

OBJEDNAT KONTEJNER